.

Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti

Pietro Gatti


PIETRO GATTI

Queda strate: so ggià nove sere
ca voche i cca veggne; u varcone
reste agghjuse; me ferme ò lambiere
nu picche, po torne ; ò candone
n’ata vote me ferme: u penziere
me cosce. A’ capite a raggione.
Ji camiggne cu passe leggere,
c’u core ca rite i pperdone
quisse cose a iddu stesse. Ma i vvere
c’a cape sto pperde. Fa a bbone.
Dà na lusce, na vosce; a na nuvere
d’amore respuenne c’u done.

Quanne u suspiru mije t'à cchiamate,
stasere, i o varcunciedde t'à ffacciate,
cudu rise de uecchje come a stelle,
o scure t'à llusciute, amoru bbelle.
Na strende m'agghje 'ndise atturne o core
de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more.

da “Nu viecchju diarie d’amore”
Ascolta Vincenzo Suma

Quella strada: son già nove sere / che vado e vengo; la finestra / rimane chiusa; mi soffermo al lampione / un poco, poi torno; alla cantonata / un’altra volta mi fermo: il pensiero / mi cuoce. Hai capito la ragione. / Io cammino con passi leggeri, / col cuore che sorride e perdona / queste cose a se stesso. Ma è vero / che la testa sto perdendo. Fa la buona. / Dà una luce, una voce; alla novena / d’amore rispondi col dono.

Na sèmblecia parole:
ma cchjù ddosce de nu mele ca me cole
jinde u sanghe,
de nu frutte ammature i ssucuse
a mmuerse de nanghe;
cchjù ddosce d’u recuerde de nu suenne
ca tuttu u ggiurne m’à janghjute u core;
de l’anema spergiute inde a stu ciele
ca stanotte se sté vvudduchésce de stelle;
i ttotta na mascìe
d’amore u nomu tuve, amoru bbelle.

da “Nu viecchju diarie d’amore”
Ascolta Vincenzo Suma.

Una semplice parola: ma più dolce del miele che mi cola dentro il sangue, di un frutto maturo e sugoso a morsi d’ingordigia; più dolce del ricordo di un sogno che tutto il giorno mi ha empito il cuore; dell’anima smarrita in questo cielo che stanotte è un divincolio di stelle; è tutta una magia d’amore il nome tuo, amore bello.


Se disce ca manghe na stelle,
c’a cappe d’u ciele mu ì ggnorre.
Na sté nu bbesuggne cu ccuende:
ì ppropie a cchjù ggranne i lucende.
Ji a teggne, anzerrate inde u core,
pe mme totte: ì ll’amoru miu bbelle.

da “Nu viecchju diarie d’amore”

Si dice che manca una stella, che la volta del cielo ora è nera. Non v’è bisogno che tu conti: è proprio la più grande e lucente. Io la tengo, serrata nel cuore, per me tutta: è l’amore mio bello.

Ascolta Vincenzo Suma